نکات کلیدی در کوهنوردی مقدماتی

نکات کلیدی در کوهنوردی مقدماتی

    توجه داشته باشید نکات زیرخیلی مهم است

    بیادداشته باشید وبخاطر بسپارید.

    ۱- اولین اشتباه درکوهنوردی آخرین اشتباه است !
    ۲- زمان رادرنظربگیرید !
    ۳- تقسیم انرژی کنید !
    ۴- کوهنوردی را باافرادبا تجربه شروع کنید !
    ۵- هیچ گاه تنها به کوه نروید !
    ۶- طبیعت خیلی قشنگ است لطفا نظم طبیعت رابهم نزنید !
    ۷- درکوه ندوید وعجله نکنید !
    ۸ - ازبیراهه ها جدا خودداری کنید !
    ۹ - مواظب تغیرات آب وهوا باشید !
    ۱۰- درصعودها سه ساعت قبل ازغروب درمحل مناسب چادربزنید !
    ۱۱- هیچ گاه نزدیک چادر آتش روشن نکنید !
    ۱۲- گیاهانی که درکوه وجوددارد غذای حیوانات وداروی انسانهااست لطفا گیاهان رابه آتش نکشید !
    ۱۳- اگرهرکوهنورد یک پلاستیک کیسه ایی همراه داشته باشد وآشغالهای خودرا به پایین حمل کندهیچ گاه کوهستان کثیف نخواهدشد !
    ۱۴- ازکفشهای آج داراستفاده کنید !
    ۱۵ - لباسهای زیر حتما" نخی باشد چون لباسهای غیرازنخی دربدن تولیدالکتریسیته می کند وبرای بدن ضرردارد !
    ۱۶ - درهوای سرد ازنشستن زیاد اجتناب کنید چون بانشستن سردی زمین واردبدن شما می شود وماهیچه های پای شما گرفتگی پیدامی کند وشمارا آزارمی دهد !
    ۱۷ - درهوای سرد هرگاه انگشتهای دست شما یخ کرد هیچگاه توسط هاکردن آنها راگرم نکنید.چون هاکردن انگشتهای شمارا مرطوب می کند وانگشت شما درهوای سرد زودتر یخ می زند. !
    ۱۸ - درهوای سرد دستهای خودرا توسط استهکاک ومالش و به هم زدن گرم کنید
    ۱۹ - زمان حرکت درکوهستان صورت خودرانشوئید. چون چربی صورت برداشته می شود ونورخورشید مستقیم وارد پوست صورت شده وکمی شمارا آزار می دهد !
    ۲۰ - لطفا کرم هایی که برای صورت انتخاب می کنید حتمی ازپزشک سئول کنید !
    ۲۱ - سرما همیشه ازنوک انگشتهای پا واردبدن می شود .با جورابهای گرم وچرب کردن آنهاراگرم نگهدارید !
    ۲۲- خداوند سلامتی رابه شماداده لطفا باسیگارکشیدن وقلیان کشیدن ومسائل غیراخلاقی به جنگ سلامتی خودنرویدوخودو طبیعت را آلوده نکنید !

/ 0 نظر / 23 بازدید