پاسخنامه مسابقه فرهنگی ورزشی به سوی ظهور تیرماه 1390

11. ج               1. د                        21. د

2. د                12. الف                     22. ب

3. ب               13.د                         23. ب

4. د                14. الف                     24. الف

5. الف             15. ب                       25. ج

6. د                16. ج                       26. ج

7. ب               17. ب                      27.ج

8. الف             18. ج                       28. د

9. د                19. الف                     29. ج

10. ب             20. ج                       30. ب

 


/ 0 نظر / 15 بازدید