آگاهی نامه روز کوهنورد آبان ماه سال 1390

روز کوهنورد روز یادمان ها و یادها ، روز تجلی اصالت کوهنوردی ، که گذشته اش در پیوند با آینده رسالت خود را معنی می بخشد .

گذشته ای با مردانی چند که راهشان  تا آیندگان در امتداد اصالت و سنت آنهایی رقم   می خورد که کسوت را بر دوش می کشند

آبان ماه سال 1361  مبدا و سرآغازی بود که کوهنوردی خود را باز یافت تا به بالندگی  برسد و پس از سال ها اینک در سالی و روزی دیگر بر آنیم تا آلامی  باشد بر دردها و مشکلات کوهنوردی .

روز کوهنورد سال  1390  به گونه ای دیگر جامعه کوهنوردی فارس میزبان پاسداشت یادمانها و یادهاست ، باشد تا با مشارکت و همیاری همه دل سوختگان ، گرامی بداریم روزی را که از گذشته به یادگار مانده و برماست  آنچه را به آیندگان بسپاریم که بوده ، نه آن که هست .

دیدارما در تلاشی خود جوش از جامعه کوهنوردی فارس 

ساعت  17 در روز سه شنبه  مورخ 26/7/90  در محل خیابان باغ شاه روبروی قنادی رضا ساعت سعید                    

 دیدارتان را در انتظاریم

جامعه کوهنوردی استان فارس

دبیرخانه دائمی روز کوهنورد فارس

                                                                                                                        

/ 0 نظر / 16 بازدید